Taustaa

Hankeidea yhteisestä taiteen ja tieteen yhdistävästä näyttelystä syntyi Jyväskylän taidemuseon museolehtorin ja Jyväskylän yliopiston opettajakoulutuslaitoksen fysiikan lehtorin Helsingistä Jyväskylään kestävän junamatkan keskustelujen pohjalta.

Niissä nousi esille huomio, että valtaosa luonnontieteen opiskelijoista tuntee taiteen kokemuspohjaisen lähestymistavan luontoon itselleen vieraaksi. Vastaavasti luokanopettajaopiskelijat karsastavat luonnontieteellisen menetelmän tiukkaa kokeellisuutta.

Museon kokemusten mukaan ammatissa toimivat opettajat eivät käytä taidemuseota oppimisympäristönä siinä määrin kuin olisi mahdollista.
Toisaalta on pantu merkille lasten suuri kiinnostus luontoa ja tekniikkaa kohtaan, toisaalta nuorten, etenkin tyttöjen, vastahankaisuus luonnontieteen muodollista opetusta kohtaan.

Tavoitteet

Ensimmäisessä suunnittelupalaverissa 4.10.2011 määriteltiin projektin tavoitteiksi madaltaa yleisön, koululaisten ja opettajien kynnystä taiteeseen ja tieteeseen, tutustuttaa opiskelijat moniammatilliseen työskentelyyn ja opetukseen avoimessa oppimisympäristössä sekä sitouttaa opettajat omatoimiseen työskentelyyn museossa.

Checkpoint Leonardo pyrkii edistämään luokkahuoneen ulkopuolista informaalia ja nonformaalia oppimista. Hanke tarjoaa avoimen oppimisympäristön integroituun, ilmiökeskeiseen oppimiseen oppilaille, opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille sekä jo ammatissa toimiville opettajille.

OKL:n kuvataiteen periaatteena on tutkia ja kokeilla kuvataidekasvatuksen teoriaa opetuskäytäntöön. Ilmiökeskeinen ja eri oppialoja integroiva hanke on erinomainen tilaisuus opiskelijoille suunnitella, toteuttaa ja arvioida tehtäviä ja opetuskokonaisuuksia.

Live Herring -työryhmä osallistui Jyväskylän näyttelyyn, sillä työryhmän toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuus mediataiteen ja -kulttuurin kokemiseen ja tekemiseen iästä tai asuinpaikasta riippumattomasti erityisesti Keski-Suomen alueella.  Lisäksi osallistuminen on kiinnostavaa ja luonnollista, sillä tällä hetkellä tieteen ja taiteen rajapintojen tutkiminen on keskeinen näkökulma mediataiteessa.

Hanke tukee ammatissa toimivien opettajien monialaista pätevöitymistä ja kannustaa opettajia käyttämään luovasti avoimia oppimisympäristöjä opetuksessa. Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Kulttuuriaitta osallistuu projektiin tuottamalla opettajille täydennyskoulutuksena tarjottavat työpajat.

Valtakunnallisesti hanke edistää museoiden ja opettajakoulutuksen keskinäistä yhteistyötä eri paikkakunnilla ja tukee valtakunnallista verkostoitumista.