Tieteestä

Tiede on järjestelmällistä ja kriittistä, luontoa, ihmistä ja yhteiskuntaa koskevan uuden tiedon tavoittelua (tieteellinen tutkimus), sekä tällaisen tutkimustoiminnan tulokset (tieteellinen tieto). Tiede pyrkii löytämään objektiivisia, todistettavia totuuksia. Tieteen päämääränä on hyödyllisen tiedon kerääminen ja ihmiskunnan ymmärryksen lisääminen maailmasta. [1] [2a]

Tieteellinen tutkimus on järjestelmällistä ja järkiperäistä uuden tiedon hankintaa, mutta myös aikaisemman tieteellisen tiedon päälle rakentamista sekä selitysten ja ennusteiden todentamista. Perustutkimuksen tarkoituksena on yleinen tiedon lisääminen, vailla mitään erityistä käytännöllistä tavoitetta. Soveltava tutkimus pyrkii kehittämään käytännön sovelluksia ja ratkaisuja perustutkimuksessa syntyneiden teorioiden pohjalta. [2b] [3] [4]

Tieteellinen menetelmä pyrkii antamaan tieteelliselle tutkimukselle yleisperiaatteet ja erottamaan sen ”epätieteistä”, eli näennäisesti tieteellisistä opeista, jotka eivät kuitenkaan täysin täytä tieteellisyyden kriteerejä. Vaikka konkreettiset menetelmät vaihtelevat, tieteellisen tutkimuksen tärkeimmät periaatteet ovat objektiivisuus, julkisuus, kriittisyys, itseäänkorjaavuus, itsenäisyys ja edistyvyys. Tieteellinen tutkimus pyrkii siis riippumattomuuteen sekä tekijänsä henkilökohtaisista näkemyksistä että ulkopuolisista vaikutteista. Se pyrkii olemaan julkista ja sillä tavoin selitettyä, että muiden on mahdollista toistaa kokeet, sillä tämä takaa teorioiden kriittisen tarkastelun ulkopuolisten toimesta ja auttaa virheiden havaitsemisessa. Tämä voi johtaa jopa koko teorian hylkäämiseen paremman teorian hyväksi. [4b] [5] [6] [7a] [10a] [11a]

Tieteellisen teorian yksi vaatimus onkin se, että sen on oltava periaatteessa mahdollinen osoittaa vääräksi jollain havainnolla. Tieteellinen teoria on empiirisesti, eli kokemukseen ja havaintoihin perustuvalla tutkimuksella, testattavissa oleva tieteellinen oletus tai väite. Oletusta, jota ei ole vielä tieteellisesti testattu, kutsutaan usein hypoteesiksi. Luonnontieteissä teorialla tarkoitetaan myös yhtenäistä tietojen järjestelmää, joka selittää aiheeseen liittyvät havainnot ja kokoaa yhteen tähänastisen ymmärryksen aiheesta. [7b] [8] [9] [10b] [11b]

Luonnontieteet tutkivat luonnossa esiintyviä ilmiöitä ja pyrkivät etsimään uusia, entistä tarkempia luonnonlakeja. Luonnontieteitä ovat mm. fysiikka, tähtitiede, kemia, biologia ja geotieteet. [2c] [12]

* * *

Taiteesta

Taide on paljon vaikeampi asia määritellä kuin tiede. Filosofit, taiteilijat ja tutkijat ovat aina antiikin ajoista lähtien pyrkineet kehittämään kaikenkattavaa määritelmää taiteelle, koskaan siinä onnistumatta – kenties siksi, että taide on jatkuvasti laajeneva käsite. Perinteiset taiteenmuodot, kuten maalaustaide, kuvanveisto, taidemusiikki ja sanataide, ovat nykyaikaisessa taidekäsityksessä vain jäävuoren huippu.

Erilaisten taiteenteorioiden mukaan taiteen tehtävä on herättää tunteita, kyseenalaistaa ajattelumalleja, viihdyttää, antaa elämälle sisältöä, levittää ideologioita, hoitaa sielua, ja/tai sillä ei ole tehtävää lainkaan. Se on uuden luomista, todellisuuden tulkintaa, luonnon jäljittelyä, kauneutta, viestinnän väline, jotain mikä vaikuttaa suoraan alitajuntaan, yhteiskunnan muisti ja/tai taiteilijan oman sielun tutkimusta. Joidenkin näkemysten mukaan taidetta on se, mitä yleisesti taiteena pidetään, tai se, mitä taiteilijana pidetty henkilö luo tarkoituksenaan tehdä taidetta – tai vaikka tarkoittamattaan. Pohjimmiltaan taide on kuitenkin, vanhaa sanontaa hieman muuntaen, katsojan silmissä. [13] [14] [15] [16] [17] [18]

* * *

Tieteen ja taiteen rajapinnassa

Tieteellä ja taiteella on näennäisesti yhteen sopimattomista periaatteistaan huolimatta paljon yhteistä rajapintaa. Taidetta on jo pitkään tutkittu tieteen keinoin, enimmäkseen tosin ihmistä tutkivien ihmistieteiden, kuten psykologian ja taidehistorian, eikä niinkään luonnontieteiden saralla. Monet taiteilijat puolestaan saavat inspiraatiota tieteestä tai käyttävät tiedettä välineenään. Tiedettä siis tehdään taiteesta jatkuvasti, ja toisin päin. Taidetta ja tiedettä yhdistää halu uuden löytämiseen, todellisuuden havainnoiminen ja hahmottaminen uusista näkökulmista sekä tiedon ja ajatusten välittäminen. Sekä tiede että taide saattavat yhdistellä tietolähteitä saavuttaakseen laajemman näkökulman aiheeseensa, olla kriittisiä vallitsevaa yhteiskuntaa ja ihmiskäsitystä kohtaan tai manipuloida todellisuutta ymmärtääkseen sitä. Taide kykenee toisinaan paljon tehokkaampaan, ihmisen mielenkiinnon paremmin vangitsevaan tiedonvälitykseen kuin tieteessä käytetty tarkka ja muotoonsa pakotettu kieli. Toisaalta tiede kykenee havainnoimaan luontoa paljon moninaisemmilla tasoilla kuin taiteilijan käytössä oleva paljas ihmissilmä. Tiede ja taide voivat oppia toisiltaan paljon, ja niitä yhdistävillä projekteilla on joskus yllättävänkin hedelmällisiä tuloksia. [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

”Kaikki uskonnot, taiteet ja tieteet ovat oksia samasta puusta. Ne kaikki pyrkivät jalostamaan ihmisen elämää, nostamaan sen pelkän fyysisen olemassaolon alueelta ja johtamaan yksilön kohti vapautta.” – Albert Einstein [26]

- Lauri Heikkilä 1.3.2013